Skargi, wnioski i przyjmowanie interesantów - KPP w Świeciu

Skargi, wnioski i przyjmowanie interesantów

Skargi, wnioski i przyjmowanie interesantów

Skargi i wnioski do Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 63). Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

   Zgodnie z §5 wyżej wymienionego rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi/wnioski mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

  Skargi/wnioski składane na piśmie powinny zawierać: imię i nazwisko skarżącego, adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania) oraz opis treści sprawy. Zgodnie z §8 ust. 1 ww. rozporządzenia: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Powyższy termin liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

 W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku w powyższym terminie, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa – zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi/wniosku.

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku (odpowiedź) powinno zawierać:
1)   oznaczenie organu, od którego pochodzi;
2)   wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona;
3)   podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi;
4)   zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

  Komendant Powiatowy Policji w Świeciu lub jego zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 14.00 - 17.30 w siedzibie komendy powiatowej Policji przy ulicy Wojska Polskiego 153 w Świeciu. Funkcjonariusz pełniący funkcję Jednoosobowego Stanowiska do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (z wyjątkiem wtorków godz. 10.30-18.30) w siedzibie komendy powiatowej Policji przy ulicy Wojska Polskiego 153 w Świeciu.

  Pocztą elektroniczną skargi/wnioski na działalność Policji można kierować na adres:
komendant-swiecie@bg.policja.gov.pl


  W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, mającej siedzibę w Bydgoszczy, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez policjantów Wydziału Kontroli w dni robocze od poniedziałku do piątki w godzinach 7.30 – 15.30. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy lub jego zastępcy w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, we wtorki w godz. 14.00-17.30.


Ponadto wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy utworzono konto poczty elektronicznej, na które mogą Państwo kierować skargi i wnioski dotyczące pracy policji kujawsko – pomorskiej.

e-mail: skarga@bg.policja.gov.pl

Statystyka przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji woj. kujawsko-pomorskiego


Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego zachowania Policji

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

witryna internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek/

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
(dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego):
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach
(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego):
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego):
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 

Autor: sierż. szt. Joanna Tarkowska
Publikacja: Krzysztof Krauza