Skargi, wnioski i przyjmowanie interesantów - KPP w Świeciu

Skargi, wnioski i przyjmowanie interesantów

Skargi, wnioski i przyjmowanie interesantów

Skargi i wnioski do Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 63). Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 5 wyżej wymienionego rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi/wnioski mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Skargi/wnioski składane na piśmie powinny zawierać: imię i nazwisko skarżącego, adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania) oraz opis treści sprawy. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Powyższy termin liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

 W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku w powyższym terminie, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa – zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi/wniosku.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku (odpowiedź) powinno zawierać:
1)   oznaczenie organu, od którego pochodzi;
2)   wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona;
3)   podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi;
4)   zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Świeciu lub jego zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 14.00 - 17.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Wojska Polskiego 153 w Świeciu. Funkcjonariusz pełniący funkcję Jednoosobowego Stanowiska do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (z wyjątkiem wtorków godz. 09.00-17.00) w siedzibie Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Wojska Polskiego 153 w Świeciu.

Pocztą elektroniczną skargi/wnioski na działalność Policji można kierować na adres:
komendant-swiecie@bg.policja.gov.pl


W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, mającej siedzibę w Bydgoszczy, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez policjantów Wydziału Kontroli w dni robocze od poniedziałku do piątki w godzinach 7.30 – 15.30. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy lub jego zastępcy w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, we wtorki w godz. 14.00-17.30.


Ponadto wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy utworzono konto poczty elektronicznej, na które mogą Państwo kierować skargi i wnioski dotyczące pracy policji kujawsko – pomorskiej.

e-mail: skarga@bg.policja.gov.pl

Statystyka przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji woj. kujawsko-pomorskiego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Niezbędne informacje dla skarżącego

Art. 225 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo tej ujawnia prawnie chronione informacje.”

 J. Borkowski, w:Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego zachowania Policji

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Autor: nadkom. Beata Kliewer-Kępa