BEZPIECZNY POWIAT - KPP w Świeciu

BEZPIECZNY POWIAT

BEZPIECZNY POWIAT

Data publikacji 18.09.2015

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Świeckiego oraz rzeczywistego stanu bezpieczeństwa na terenie tego powiatu stała się celem priorytetowym Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

„BEZPIECZNY POWIAT”

    Bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością do zorganizowanego i szybkiego reagowania wobec wszelkich naruszeń prawa. Dzisiaj nikt
już nie ma wątpliwości, że  fali przemocy nie zdoła zatrzymać samodzielnie, ani Policja, ani żadna inna instytucja stojąca na straży porządku prawnego. Nasze bezpieczeństwo zależy od prowadzenia wspólnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom, do czego konieczne jest m.in. zmobilizowanie całego potencjału społeczności lokalnej i skoncentrowanie wielu rozproszonych działań w jeden, ukierunkowany nurt. Tworzenie bezpiecznego powiatu jest zatem przedsięwzięciem, którego nie da się zrealizować w krótkim czasie. Nie może być zlepkiem indywidualnych poczynań różnych podmiotów, ale procesem zorganizowanym, podporządkowanym określonemu programowi.
    Coraz częściej do wiadomości jednostkowej i zbiorowej dociera prawda, że nie stać nas na marnotrawienie sił i środków na działania nieskuteczne. Niezbędne są konsekwencja, zdecydowanie ale i wypracowanie właściwej strategii postępowania.
    Programu o nazwie „Bezpieczny Powiat Świecki” nie należy traktować jako kolejnego programu obok już istniejących. Ma on na celu usprawnienie współdziałania pomiędzy różnymi podmiotami na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Tylko wspólne systematyczne i skoordynowane działania służb miejskich, gminnych, państwowych, różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców mogą doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w powiecie.
    Głównym celem Programu jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz stworzenie powiatowego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
    Realizacja celu Programu „Bezpieczny Powiat Świecki” powinna przynieść liczne korzyści społeczeństwu m.in. poprzez ograniczenie przestępczości, rozmiarów zjawisk patologicznych oraz obniżenie strat materialnych i szkód społecznych. Ochrona obywateli przed przestępstwami i patologiami umożliwi również aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.
     Zaufanie mieszka ców do Programu – podstawowy warunek jego powodzenia – będzie determinowane w pierwszym rzędzie skutecznością realizacji najprostszych działań np.: szybką reakcją na wezwanie, gotowości do niesienia pomocy, widoczną konsekwencją w wykonywaniu postawionych zadań .
     W programie kładzie się szczególny nacisk na zadania z zakresu problematyki:

1. Prewencyjno – Wychowawczej,
2. Bezpieczeństwa społecznego,
3. Przeciwdziałania przestępczości,
4. Bezpieczeństwa w komunikacji,